Brandverzekering

Wat is een brandverzekering ?
Een goede brandverzekering dekt u niet alleen voor brand maar ook voor andere gevaren die uw huis kunnen beschadigen of vernielen: storm, waterschade, glasbreuk, diefstal tot zelfs natuurrampen (overstromingen) of een aardbeving. U kan zich zelfs verzekeren voor de schade die u als eigenaar of huurder van een gebouw veroorzaakt hebt aan anderen. De schadevergoeding die u daarvoor immers moet betalen kan financieel hoog oplopen en zwaar wegen… Overleg met uw agent welke gevaren u best verzekert.
 
Welke soorten brandverzekeringen zijn er ?
Er zijn verschillende soorten brandverzekeringen. De belangrijkste zijn:

 • uitgebreid
 • extra uitgebreid
 • meest uitgebreid (ook wel genoemd “all-risk” of “van buiten komend onheil” )

De uitgebreide brandverzekering biedt meestal dekking tegen:

 • brand
 • blikseminslag
 • ontploffing
 • storm
 • waterschade
 • olie, rook en roet
 • diefstal en vandalisme
 • rellen, relletjes en opstootjes
 • aanrijding en aanvaring
 • waterschade door breuk aquarium
 • waterschade door lekkend waterbed
 • omvallen bomen, kranen en heistellingen
 • onvoorzien springen van waterleidingen door vorst
 • beroving, diefstal en afpersing met geweld
 • breuk van spiegels (geen handspiegels).

De extra uitgebreide brandverzekering biedt mmestal de volgende aanvullende dekkingen:

 • schroei-, zeng- en smeltschade
 • schade door neerslag die via de begane grond of de openbare weg binnenstroomt
 • schade aan inhoud van koelkasten en diepvriezer t.g.v. het uitvallen van de stroom
 • hak- en breekwerk dat verricht moet worden om een defect in waterleiding op te sporen
 • vandalisme aan en diefstal (of een poging daartoe) van tuinmeubilair, tuingereedschap, vlaggenstokken en wasgoed dat zich in de tuin of op het balkon van de woning bevindt.

De meest uitgebreide verzekering biedt dekking tegen elk van buitenkomend onheil. Ieder plotseling en onvoorzien onheil is daarmee in principe gedekt. De polis kent echter veel uitzonderingen. Bijvoorbeeld schade veroorzaakt door huisdieren is vaak uitgesloten.

Wat is nog meer gedekt?

Brandverzekeringen kennen een aanvullende dekking voor kosten die samenhangen met het afwikkelen van de schade. De kosten die onder de aanvullende dekking vallen, worden vergoed boven de verzekerde som. Het gaat om:

 • bereddingskosten, dat zijn kosten die gemaakt worden om de schade te beperken
 • expertisekosten.

Bovenop de verzekerde som, maar tot maximaal 10% van de verzekerde som is gedekt:

 • opruimingskosten
 • extra hotel- en pensionkosten
 • de kosten van een tijdelijke opslag en vervoer van de inboedel
 • schade aan betimmeringen, metsel-, wit-, behang- en schilderwerk alsmede aan andere zaken die door de huurder zijn aangebracht
 • soms ook eigendommen van derden. Mits de verzekerde som toereikend is en de verzekering van de derde deze niet vergoedt.

Niet gedekt:

De volgende gebeurtenissen zijn meestal niet gedekt:

 • aardbevingen
 • overstromingen
 • molest (oorlog, opstanden)
 • atoomkernreacties
 • de dekking diefstal van geld en geldswaardig papier is altijd beperkt.

Kostbaarheden:

Onder de inboedel kunnen zich kostbare zaken bevinden. Bijvoorbeeld:

 • antiek
 • schilderijen
 • kunstvoorwerpen
 • verzamelingen
 • (lijf)sieraden
 • audiovisuele apparatuur. Onder audiovisuele apparatuur wordt verstaan: alle beeld-, geluids-, ontvangst- en zendapparatuur, zoals radio’s, cd/dvd-spelers, televisietoestellen, video/dvdcamera’s en – recorders en alle soorten computerapparatuur. Alles met inbegrip van de daarbij gebruikelijke randapparatuur, hulpmiddelen, informatiedragers, cd’s, dvd’s, boxen etc.

Bij de meeste verzekeraars vallen kostbaarheden, mits de waarde niet een te hoog percentage van de inboedel uitmaakt, gewoon onder de brandverzekering. Lijfsieraden zijn in geval van diefstal veelal echter tot maximaal € 2.500 gedekt. Veel verzekeraars hanteren in de grote steden een maximum voor diefstal van audiovisuele apparatuur. Bij enkele verzekeraars geldt voor het hele land een maximum. Voor kostbaarheden kunt u ook een kostbaarhedenverzekering sluiten. De dekking daarvan ruimer is dan een inboedelverzekering. Zo is diefstal buitenshuis ook gedekt.

Glasdekking:

Het is mogelijk om glas op de brandverzekering mee te verzekeren. Het is voor huiseigenaren veelal voordeliger om glas mee te verzekeren op de opstalverzekering of een losse glasverzekering te sluiten.

 
Enkele tips bij het afsluiten van een brandverzekering:
 • Verzeker uw woning voor een voldoende hoog bedrag:
  Als eigenaar neemt u best de nieuwwaarde. Dat is het bedrag dat nodig is om het goed na een schadegeval opnieuw op te bouwen of te herstellen in een geheel nieuwe staat. Als huurder kan de werkelijke waarde volstaan. Dat is de waarde die het goed effectief heeft op het ogenblik van het schadegeval, rekening houdend met de reeds bestaande slijtage. Het is in die staat dat u het goed moet kunnen teruggeven aan de verhuurder. Voor het bepalen van de verzekerde waarde gebruikt u best een evaluatierooster. Vraag het aan uw verzekeraar. Uw agent kan u helpen het correct in te vullen.
 • Vergeet uw inboedel niet mee te verzekeren:
  U bent namelijk zelf eigenaar van uw inboedel. Uw meubelen, radio, televisie, hifi-installatie, wasmachine, droogkast, microgolfoven, computer, enz. vertegenwoordigen al vlug een aardig kapitaal. Overleg met uw agent voor welke waarde u ze laat verzekeren.
 • Denk eraan de bedragen op tijd en stond aan te passen:
  U bouwt een garage aan uw huis, u installeert een sauna, u koopt een diepvries, een sterkere computer, een printer… al vlug volstaan de aanvankelijk verzekerde waarden niet meer om dit alles mee te dekken. Neem tijdig contact op met uw agent.
 • Geef altijd correcte informatie aan uw verzekeraar:
  De polis wordt opgemaakt aan de hand van de concrete gegevens die u aan de verzekeringsmaatschappij verstrekt. U moet uw verzekeraar dus alle inlichtingen verschaffen die van belang kunnen voor het inschatten van het risico. Verkeerde mededelingen of verzwijging van bepaalde elementen die een verkeerde inschatting als gevolg hebben zullen altijd in uw nadeel spelen bij een schadegeval.
Blue Taste Theme created by Jabox